Mateřská škola Zbiroh

Přijímací řízení

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Zbiroh pro školní rok 2024/2025

Informace pro rodiče k Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 • Přijímací řízení do Mateřské školy Zbiroh na školní rok 2024/2025

bude uskutečněno za přítomnosti dětí v pátek  3. 5. 2024

od 10:00 do 16:30 hodin v budově MŠ Zbiroh

 • Pro cizince
 • - Občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky.
 • - Cizinci, kteří nejsou občany členského státu EU, mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.
 • - Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu EU, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

 • Do mateřské školy jsou přijímány děti dle stanovených kritérií
 • Pokud Vaše dítě dosáhne do 31.8.2024 věku 5 let, je pro něj od 1.9.2024 předškolní vzdělávání povinné (§ 34a a 34b školského zákona)
 • Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete
  využít ELEKTRONICKÉHO PŘEDZÁPISU, který bude zpřístupněn na našich webových stránkách v období od 15. 4. do 2. 5. 2024. 

Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na
informační stránku naší MŠ:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zbiroh
Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným
způsobem v termínu řádného zápisu.

 • V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.
 • Potřebné dokumenty k vyplnění a potvrzení najdete na našich webových stránkách (formuláře ke stažení), případně si je můžete vyzvednout v MŠ.

 

K přijímacímu řízení zákonní zástupci přinesou:

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Rodný list – pro doložení postačí prostá kopie rodného listu
 • Evidenční list s potvrzením od lékaře (očkování)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce ( k ověření totožnosti a spádového bydliště)
 • Popřípadě kopii doporučení z ŠPZ (školské poradenské zařízení), pokud máte dítě se speciální vzdělávací potřebou
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Dokumenty lze také doručit do MŠ v termínu od 1. 5. do 3. 5. 2024: 

 • Vhozením do schránky školy v zalepené obálce s popisem „Zápis do MŠ“ 
 • Poštou – adresa školy: MŠ Zbiroh, Muchova 556, 338 08 Zbiroh 
 • Do datové schránky školy: ID Datové schránky – ksekvmw 
 • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): ms@zbiroh.cz 

 

Upřednostňujeme osobní podání ve škole v pátek 3. 5. 2024 (možnost využití předchozí rezervace v elektronickém předzápisu: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zbiroh )

 

Dokumenty nezapomeňte podepsat (oba rodiče) a včas doručit do MŠ!

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

Přijetí dítěte bude posuzováno dle stanovených kritérií (viz. podmínky přijímacího řízení), přičemž prvním kritériem bude věk dítěte a přednostní umístění dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§34 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

Nahlédnutí do spisu dítěte v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 je možné dne 20.  5. 2024 – dle předchozí telefonické domluvy - telefonní č. 603 482 406)

Seznam přijatých dětí (budou zde uvedeny pod registračními čísly, která jim budou přidělena při zápisu) bude zveřejněn 21. 5. 2024 (nejméně po dobu 15 dnů):

 • na přístupném místě ve škole (vstup do areálu školy)
 • na webových stránkách školy ( http://www.mszbiroh.cz/ )

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte v MŠ. 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude předáno osobně v kanceláři MŠ v pondělí 20. 5. 2024 od 11:00 do 16:00 hod.

 

Eva Kroupová, ředitelka školy

EP_Letak_pro_rodice_2.jpg (938.54 kB)

EP_Letak_pro_rodice_1.jpg (957.22 kB)

https://elektronickypredzapis.cz/public/ep_letak.pdf

 

 

 

.