Mateřská škola Zbiroh

Podmínky přijímacího řízení

Podmínky přijímacího řízení do Mateřské školy Zbiroh

 

 Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.       (§ 34a a 34b školského zákona)

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

O zařazení postiženého dítěte a dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitelka školy. V případě přijetí zajistí ředitelka odbornou a individuální péči podle převládajícího druhu postižení u odpovídajících odborníků a ve spolupráci se speciálním pedagogem.

Ve výběrovém řízení je rozhodujícím ukazatelem věk dítěte.

Od 1. 9. 2024 mají nárok na přijetí:

  • Děti, které nejpozději do 31. 8. 2024 dosáhnou pěti let věku (v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – povinné předškolní vzdělávání), s místem trvalého pobytu ve Zbirohu (v případě cizinců s místem pobytu), v příslušném školském obvodu mateřské školy
  • Děti, které nejpozději do 31. 8. 2024 dosáhnou čtyř let věku, s místem trvalého pobytu ve Zbirohu (v případě cizinců s místem pobytu), v příslušném školském obvodu mateřské školy 
  • Děti, které nejpozději do 31. 8. 2024 dosáhnou tří let věku, s místem trvalého pobytu ve Zbirohu (v případě cizinců s místem pobytu), v příslušném školském obvodu mateřské školy

Dále mají přednost děti (pomocné ukazatele při rozhodování o přijetí):

V případě shody u více dětí (datum narození), rozhodne losování.

Děti z okolních obcí, které nemají vlastní, či spádovou mateřskou školu podle věku.

Děti občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

Výběrové řízení s těmito pravidly funguje do naplnění tříd (maximálně do výše kapacity školy).

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy je plně v kompetenci ředitelky mateřské školy.

 

 

                                                                                                             

     Zbiroh dne 11. 4. 2024                                                   Eva Kroupová, ředitelka školy