Mateřská škola Zbiroh

Úvod

Mateřská škola Zbiroh je škola běžného typu, se zaměřením na dramatickou, estetickou a enviromentální výchovu. Zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu v rodině a v součinnosti s rodinou. Při organizování výchovné péče vycházíme z vyhlášky MŠMT ČR č.43/2OO6 Sb. o předškolním vzdělávání a zákona č. 561/2004 Sb.

   Objekt mateřské školy se nachází v příjemném prostředí v sousedství zámeckého parku, stranou od města. Školu tvoří dvě budovy sloužící dětem  a jeden hospodářský pavilon. Budovy jsou obklopeny třemi terasami, z jedné třetiny sousedí se sportovním areálem Základní školy Zbiroh.

   Mateřská škola má v současné době 4 třídy pro 108 dětí. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 130 jídel.

   Provoz mateřské školy je celoroční, s výjimkou 5 týdnů v době letních prázdnin, kdy je škola uzavřena. Denní provoz začíná v 6.00 hodin a končí v 16.00 hodin. V době od 6.00 – 7.00 hod. a od 15.00 – 16.00 hod. se děti soustřeďují v přízemních třídách jednotlivých pavilonů.

   Rodiče odpovídají za to, že přivádějí dítě do MŠ zdravé a bez známek onemocnění. Podávání léků je ve škole zakázáno s výjimkou léků pravidelných a po konzultaci s dětskou lékařkou. Pokud dítě onemocní během dne, vyrozumí učitelka rodiče a ti jsou povinni zajistit dítěti lékařskou pomoc. Rodiče jsou povinni nahlásit učitelce změnu bydliště, pracoviště a telefonického spojení (více ve ŠKOLNÍM ŘÁDU MŠ).

   Učitelky podávají informace o dětech v době, kdy je rodiče přivádějí nebo odvádějí.  Kniha přání a připomínek je rodičům k dispozici v ředitelně školy a každá připomínka je individuálně řešena ředitelkou školy.

   V mateřské škole jsou dětem podávána 3x denně jídla (ranní svačina, oběd, odpolední svačina). Stravování dětí není povinné. Placení stravného a školného probíhá s rodiči dohodnutou formou (viz. PLATBY V MŠ).

Organizace denního provozu školy:

   Rodiče mají přístup do školy kdykoliv, jejich vstup je podmíněn pouze absencí infekční choroby a dohodou s ředitelkou a třídními učitelkami.

   Adaptační proces se uskutečňuje ve spolupráci s rodiči na základě individuálních potřeb dítěte. Upřednostňujeme postupné a nenásilné prodlužování pobytu dítěte v MŠ.

   Ranní hry (hra dětí od rána do svačiny) jsou prostorem pro volné hry podle výběru dětí. Učitelka je aktivním účastníkem her, pozoruje, naslouchá, vytváří podmínky. Děti mají možnost výběru hry, včetně činností  výtvarných, pracovních i hudebních. V této době je také čas pro individuální péči dětem, které ji potřebují.

   Společné řízené činnosti probíhají pravidelně ve všech třídách v době mezi 9.00 a 10.00 hod. (pokud není jiná mimořádná situace nebo akce). Činnosti se zpravidla účastní všechny děti, aniž by byly do činnosti nucené, ale na základě zajímavé nabídky a motivace.

   Pobyt venku je organizován tak,aby umožňoval dětem spontánní pohybové vyžití. Klademe důraz na bezpečnost dětí, vytváření povědomí dětí o ochraně zdraví a bezpečnosti své i ostatních.

   Stravování probíhá v jednotlivých třídách. Děti jsou vedeny k samostatnosti při stolování i sebeobsluze (vzhledem k věku dětí) . Děti do jídla nenutíme a respektujeme jejich potřebu jíst i nejíst. Ve spolupráci s rodiči respektujeme stravovací návyky dítěte, stejně jako alergie či jiné důvody k nepodávání určitého jídla. Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne.

   Odpolední odpočinek – na lehátka odchází děti společně. Část času je věnována čtení, vyprávění a poslechu příběhů. Organizace odpoledního odpočinku je v jednotlivých třídách  individuální a má jasná a dětem srozumitelná pravidla. V žádné třídě nejsou děti nuceny spát.

   Odpolední činnosti vychází vstříc zájmům a potřebám dětí.

   Škola nabízí dětem stálé aktivity jako jsou návštěvy divadelních představení přímo ve škole i mimo školu, předplavecký výcvik, dvoudenní výlet na ukončení školní docházky pro děti, které odcházejí do ZŠ, Mikulášskou nadílku, dětské bály( čertí, maškarní, čarodějnický rej,...), tematické projekty (např. "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky", "Hrátky s keramickou hlínou", dílničky s polytechnickým a enviromentálním zaměřením,....), jednodenní výlety, oslavu Dne matek a další slavnosti MŠ.

   Škola nabízí dětem z 3. a 4. třídy práci v kroužcích : ekologickém, výtvarném, tanečním. Předškolním dětem je věnován kroužek anglického jazyka vedený lektorem jazykové školy SCHOOL TOUR Praha.

   Škola spolupracuje:

- s promovanou logopedkou, která jednou v měsíci dojíždí do MŠ a je garantem předcházení řečových poruch u dětí.

-  s PPP, SPC a jinými poradenskými zařízeními

-  se ZŠ a ZUŠ Zbiroh a okolními MŠ

- s MěÚ Zbiroh, Klubem seniorů, místní knihovnou a muzeem, Policií ČR,...

   Škola je realizátorem projektu s názvem:

MŠ Zbiroh-Šablony III., reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022214 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

- viz. Dokumenty: ŠABLONY III (185.25 kB)

Projekt je podpořen prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace: od 01. 09. 2021 do 30. 06. 2023

   Škola je realizátorem projektu s názvem:

"Zahrada v přírodním stylu Mateřské školy Zbiroh" s registračním číslem 1190700110

 - viz. odkazy: www.mzp.cz a www.sfzp.cz

 - viz. Dokumenty: Pamětní deska (777.59 kB)

Projekt je podpořen prostředky Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Výzvy NPŽP č. 7/2019

Realizace projektu: 

- Zahájení - září 2020 
- Ukončení -  prosinec 2022
 
Ve škole byl zrealizován projekt s názvem:
" Modernizace přípraven pokrmů v budově MŠ Zbiroh" který  byl spolufinancován Evropskou unií
- Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Světovina o.p.s.
 
 
Realizace projektu:
 
 - Zahájení - 15.7.2022
 - Ukončení - 31.10.2022
 
  Škola je realizátorem projektu s názvem:
MŠ Zbiroh-Šablony OP JAK, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004951 v rámci
Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I., Operační program Jan Amos Komenský OP JAK
 
 - viz. Dokumenty : Šablony OP JAK 

Doba realizace: od 01. 09. 2023 do 31. 12. 2025